VTGs Logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
/
Kvalitet och hållbarhet

Kvalitet och hållbarhet

Hållbarhet

Begreppet hållbarhet omfattar både människan, miljön och ekonomin. Att ha rätt produkt på rätt plats i rätt tid, med så liten negativ påverkan som möjligt på människa och miljö, bidrar till en hållbar verksamhet.

VTG är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Standarderna ger oss ett tydligt ramverk där den röda tråden går att följa från miljöaspektsbedömning, SWOT, risk-och möjlighetsanalys, till företagets affärsplan och kvalitets- och miljömål. Vår affärsplan tillsammans med våra kvalitet- och miljömål tar oss framåt i vår strategiskt valda riktning.

Kvalitet

En hög kvalitet i verksamheten skapar gott arbetsklimat och bra kundnöjdhet. VTG ser kontinuerligt över sina processflöden för att skapa så optimala förhållande som möjligt mellan sälj, affärsstöd och produktion. I vår bransch handlar kvalitet bland annat om

  • Förmågan att förstå kundens behov
  • Rätt material levereras till rätt plats i rätt tid
  • Rätt kompetens används på rätt plats
  • Korrekt fakturering
  • Uppföljning och utvärdering av utfört arbete


Vi utvärderar kundnöjdheten i form av tillgänglighet, kvalitet, leveranssäkerhet, pris och mervärden.

Säkerhet och hälsa

En god arbetsmiljö är säker, hälsosam och systematiskt säkrad. VTG arbetar för att skapa en kultur där vi agerar säkert i alla lägen. Vi bryr oss om varandra, vilket leder till att vi hjälps åt att uppmuntra säkra beteenden. Riskbedömningar avseende arbetsmiljö och miljö utförs alltid innan ett arbete startas. Risker utvärderas även löpande under arbetets gång.

VTG främjar och uppmuntrar personalens hälsa. Genom skyddsronder, hälsoprofilbedömningar och dagliga samtal fångar vi upp personalens såväl fysiska samt psykiska hälsa.

VTG har nolltolerans för trakasserier och kränkande särbehandling.

Trafiksäkerhet

En stor del av vår verksamhet utförs på eller invid vägar, varpå vårt arbete gällande trafiksäkerhet är högt prioriterat. Vår anställda och delägare bär alltid varselkläder vid arbete på eller invid väg, utför daglig kontroll av sina fordon, håller avstånd i trafiken och tar hänsyn till rådande väderförhållanden vid planering av resa.  VTG´s tjänstebilar samt fordon >3,5 ton är utrustade med alkolås.

VTG stödjer Fair Transport för en säkrare trafik, klimatsmarta transporter samt konkurrens på sunda villkor.

Ansvarsfullt företagande

VTG arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer och mot all form av korruption. Vi agerar för en sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp.

VTG´s uppförandekod gäller för alla anställda, delägare, leverantörer samt medlemmar i styrelsen för VTG Sverige AB och dess dotterbolag.

Kontaktperson

Maria Amcoff

Kvalitet- och hållbarhetschef